@ศูนย์คอมพิวเตอร์

@โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร


นางสาววันทนา     แดงเจริญ 
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
๐๘๖๓๕๑๗๕๘๔
หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์

นางสาวรวยรินทร์     เพียรพิทักษ์
คบ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
กศ.ม. การบริหารการศึกษา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
๐๘๗๐๕๔๘๐๗๑

นายผดุงศักดิ์     ครองสกุล
คบ. เทคโนโลยีการศึกษา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
๐๘๕๓๘๖๕๕๐๘

นางสาวสุรีย์พร     คำอุทธา
ศษ.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
๐๖๔๕๙๔๗๙๕๕

นายธีรภัทร     คีระกูล
คบ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
๐๙๗๐๕๐๔๕๙๘

นางสาวฐิตา วิหครัตน์

วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายธนพล ทวิชัย

วิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

๐๘๐๕๖๘๔๙๙๕

 

นางสาววัชโรบล     เพียรพิทักษ์
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
๐๘๒๔๖๖๖๙๐๕