@ศูนย์คอมพิวเตอร์

@โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร

โครงสร้างรายวิชากลุ่มการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ระดับชั้นประถมศึกษา

ที่ ชื่อรายวิชา รหัสวิชา หน่วยการเรียน เวลาเรียน
 วิทยาการคำนวณ ๑  - ๐.๕ ๒๐
 วิทยาการคำนวณ ๒  - ๐.๕ ๒๐
 วิทยาการคำนวณ ๓   - ๐.๕ ๒๐
 วิทยาการคำนวณ ๔   - ๐.๕ ๒๐
 วิทยาการคำนวณ ๕   - ๐.๕ ๒๐
 วิทยาการคำนวณ ๖   - ๐.๕ ๒๐

 

โครงสร้างรายวิชากลุ่มการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ที่ ชื่อรายวิชา รหัสวิชา หน่วยการเรียน เวลาเรียน
 เทคโนโลยี ๑ (วิทยาการคำนวณ) ว๒๑๑๐๓ ๑.๐ ๔๐
 คอมพิวเตอร์ (Word Processer) ว๒๑๒๐๖ ๑.๐ ๔๐
 ซอฟแวร์ประยุกต์ ว๒๑๒๐๗ ๑.๐ ๔๐
 เทคโนโลยี ๒ (วิทยาการคำนวณ) ว๒๒๑๐๓ ๑.๐ ๔๐
 คอมพิวเตอร์ (Ms-Excel) ว๒๑๒๐๘ ๑.๐ ๔๐
 ระบบหุ่นยนต์ขั้นพื้นฐาน ว๒๑๒๑๓ ๑.๐ ๔๐
 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ว๒๑๒๐๙ ๑.๐ ๔๐
 คอมพิวเตอร์ (Power Point1) ว๒๒๒๐๒ ๑.๐ ๔๐
 การสร้างงานแอนิเมชั่น ว๒๒๒๐๗ ๑.๐ ๔๐
๑๐  การใช้โปรแกรม Ms-PowerPoint ๑ ว๒๒๒๐๘ ๑.๐ ๔๐
๑๑  การใช้โปรแกรมภาษาโลโก ว๒๒๒๐๙ ๑.๐ ๔๐
๑๒  ออกแบบผลิตภัณฑ์ ว๒๒๒๑๐ ๑.๐ ๔๐
๑๓  เทคโนโลยี ๓  (วิทยาการคำนวณ) ว๒๓๑๐๓ ๑.๐ ๔๐

โครงสร้างรายวิชากลุ่มการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ที่ ชื่อรายวิชา รหัสวิชา หน่วยการเรียน เวลาเรียน
 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ว๓๑๒๘๑ ๑.๐  ๔๐
 การเขียนแบบหุ่นยนต์พื้นฐาน ว๓๑๒๘๕ ๑.๐ ๔๐
 กราฟิกส์ประยุกต์ ว๓๒๒๘๑ ๑.๐ ๔๐
 เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ว๓๐๑๐๗ ๑.๐ ๔๐
 การค้นคว้าด้วยคอมพิวเตอร์ ว๓๑๒๘๒ ๑.๐ ๔๐
 คอมพิวเตอร์ (การสร้างเว็บเพจ ๑) ว๓๑๒๘๓ ๑.๕ ๖๐
 คอมพิวเตอร์ (การสร้างเว็บเพจ ๒) ว๓๑๒๘๔ ๑.๕ ๖๐
 การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ว๓๒๒๘๓ ๑.๐ ๔๐
 วิทยาการคำนวณ ว๓๒๒๘๒ ๑.๐ ๔๐