@ศูนย์คอมพิวเตอร์

@โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร

วิสัยทัศน์ (Vision)
          ☼ มุ่งมั่นจัดการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เน้นคุณธรรมนำความรู้ สู่ความเป็นเลิศ

พันธกิจ (Mission)
          ☼ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนโดยใช้หลักสูตรที่สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาคนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย Thailand 4.0 ทั้งทางเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใน อนาคต ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

เป้าหมาย (Goal)

          ☼ พัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะความรู้ความสามารถพื้นฐานทางด้านวิทยาการคำนวณ ตลอดจนทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิตอล ในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และอยู่รวมกับสังคมได้อย่างมีคุณภาพ