@ศูนย์คอมพิวเตอร์

@โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร

ระดับภาค

ระดับเขตพื้นที่ (ประถม)

ระดับเขตพื้นที่ (สพม.๖)