@ศูนย์คอมพิวเตอร์

@โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร

ระดับชาติ

ระดับเขต (สพม. เขต ๖) 

ระดับเขต (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑)